Tag Archives: ตัวเขียนภาษาอังกฤษ

10 ข้อผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ควรหลีกเลี่ยง

คำว่า Option จะได้เขียนเป็น /OP-tion/ เสียงเหมือน อ้อป-ชัน ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงที่ตัวอักษร “O”
คำว่า canal จะได้เขียนเป็น /ca-NAL/ เสียงเหมือน คะ-แนล (ลากเสียง แนล) ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงส่วนที่สองของคำคือ “NAL”
แล้วถ้าในหนึ่งประโยคเราจะทราบว่าตรงไหนเราจะต้องการเน้นเสียงเป็นคำถามที่ผู้เรียนหลายคนมักจะสงสัยเมื่อออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคคือ ในประโยคจะมีการเน้นเสียงหลายจุด ในนั้นคำท้ายสุดของประโยคจะมีการเน้นเสียงหนักสุด และสำหรับ pronoun และ preposition เราจะยกเว้นไม่เน้นเสียง ยกตัวอย่างกับประโยคเช่น